Naudojimo sąlygos

1. Prenumeratos užsakymas

1.1. Užsiprenumeruoti „Trono“ turinį galima el. paštu support@yfa.lt arba tinklalapyje www.tronas.lt.

1.2. Prenumeratorius pateikia duomenis, reikalingus „Trono“ turinio prenumeratai suteikti ir sąskaitai faktūrai išrašyti: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, įmonės adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

1.3. „Trono“ turinio prenumerata užsakoma ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. „Tronas“ yra skirtas TIK vienam vartotojui – viena licencija.

1.4. „TRONO“ TURINIO PRENUMERATA YRA TĘSTINĖ, KAS MĖNESĮ. PRENUMERATA ATNAUJINAMA AUTOMATIŠKAI, TAM PAČIAM PERIODUI, JEIGU KLIENTAS PRIEŠ TAI NEINFORMUOJA KITAIP ARBA SAVARANKIŠKAI NUTRAUKIA ABONEMENTĄ PER „MANO PASKYRĄ“. Prenumeratoriai, pageidaujantys sąskaitas faktūras gauti el. paštu, turi informuoti apie tai „Trono“ Prenumeratos el. paštu arba savarankiškai sukurti per „mano paskyrą“.

2. „Trono“ turinio prenumeratos objektas

2.1. Priklausomai nuo pasirinktos prenumeratos, „Trono“ turinys gali apimti:

– duomenų prieigą,

– duomenų formatą,

– duomenų kiekį,

– bei kitus atributus.

3. Prenumeratos kaina

Užsakymo metu prenumeratos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančius „Trono“ turinio prenumeratos įkainius ir negali būti keičiama, kol pasibaigs apmokėta užsakyta prenumerata. Prenumeratos kainos skelbiamos tinklalapyje.

4. Apmokėjimas už prenumeratą

4.1. Už prenumeratą galima mokėti kortele arba per e. banką – užsakant prenumeratą www.tronas.lt arba pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą joje nurodytais terminais, mokėjimo paskirtyje nurodant sąskaitos faktūros numerį.

4.2. Pasirinkus periodinį mokėjimą kortele arba pavedimu, prenumeratos suma nuskaitoma automatiškai kas mėnesį tol, kol prenumeratorius neinformuoja el. paštu support@yfa.lt, nutraukia abonementą per „mano paskyrą“ arba apie pageidavimą nutraukti prenumeratą arba pasirinkimą apmokėti kitu būdu.

5. Prenumeratoriaus teisės

5.1. Prenumeratorius turi teisę bet kada atsisakyti prenumeratos nurodydamas banko sąskaitą.

5.2. Specialios rinkodaros akcijų kainos galioja tik užsisakius „Tronas“ turinį visam nurodytam laikotarpiui. Nutraukus prenumeratą anksčiau, sumokėta įmoka bus grąžinta, išskaičiavus sumą pagal įprastą kainoraštį už jau panaudotą prenumeratos periodą.

6. Prenumeratos nutraukimas

6.1. „Tronas“ turi teisę nutraukti prenumeratą, jeigu už ją nėra apmokama ar dėl kitų priežasčių.

7. Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas

7.1. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

7.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

8. Turinio nuosavybė

Visas „Trono“ turinys priklauso futbolo asociacijai „YFA“ ir jokios „Trono“ turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos „Trono“ prenumeratoriui, todėl prenumeratorius negali kopijuoti ir platinti „Trono“ turinio kitaip, nei tai rašytiniai sutarta iš anksto su futbolo asociacija „YFA“. Visos autorių teisės „Trono“ esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant visais jame esančiais dokumentais, tekstais, atvaizdais, grafika ir kodais, priklauso paslaugos teikėjui, išskyrus informaciją, negalinčią būti autorių teisių objektu. Jokie „Trono“ esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio paslaugos teikėjo ar asmens, kuriam priklauso tie ženklai, sutikimo.

Leidžiama kopijuoti ir spausdinti „Trono“ prieinamus tekstinius duomenis asmeniniais ar profesiniais tikslais (išskyrus duomenis, kurie priklauso tretiesiems asmenims ir tai yra aiškiai nurodyta) tik nepažeidžiant autorių ar duomenų bazės gamintojo teisių. Dalies ar visos „Trono“ esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimas remiantis „Trono“ ar jame esančia informacija, įtraukimas į kitus tinklapius, elektroninės paieškos sistemas ar kitų panašaus pobūdžio veiksmų atlikimas, be paslaugos Teikėjo išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas.